Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2011

Đa dạng hoá cây trồng tại Việt Nam


Nguyễn Văn Luật *

* Professor and Senior Scientist, Cuulong Delta Rice Research Institute, Omon, Cantho, Vietnam. * Giáo sư và nhà khoa học cao cấp, Viện Nghiên cứu lúa gạo Cửu Long Delta, Ômôn, Cần Thơ, Việt Nam.
1. 1. INTRODUCTION GIỚI THIỆU
Crop diversification as understood in Viet Nam is defined as the strategy of shifting from less profitable to more profitable crops, changing of variety and cropping system, increasing exports and competitiveness in both domestic and international markets, protecting the environment, and making conditions favourable for combining Agriculture-Fishery-Forestry-Livestock. Cắt đa dạng hóa được hiểu ở Việt Nam được xác định là chiến lược chuyển đổi từ ít lợi nhuận cho nhiều loại cây trồng có lợi nhuận, thay đổi giống và hệ thống cây trồng, tăng xuất khẩu và sức cạnh tranh ở cả thị trường trong nước và quốc tế, bảo vệ môi trường, và tạo điều kiện thuận lợi để kết hợp Nông-Ngư-Lâm nghiệp-chăn nuôi.
Before 1989, when Viet Nam was a net food importer, crop diversification was studied under the National Cropping Systems Project based on rice and under the International Farming Systems Network, coordinated by the International Rice Research Institute (IRRI). Trước năm 1989, khi Việt Nam được nhập khẩu gạo, đa dạng hoá cây trồng đã được nghiên cứu thuộc Dự án Hệ thống cây trồng quốc gia dựa trên lúa và theo hệ thống canh tác quốc tế mạng, phối hợp của Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI). The Project aimed mainly to increase food production. Các dự án chủ yếu nhằm tăng sản xuất lương thực.
2. 2. CROP PRODUCTION AND ECONOMIC SCENARIO Cây trồng sản xuất, kịch bản kinh tế
2.1 Crop Production 2,1 Trồng trọt
There are 18 major food crops, in addition to the main fruit species, cultivated in Viet Nam. Có 18 loại cây lương thực chính, ngoài các loài cây ăn quả chính, trồng ở Việt Nam. The cultivated area, yield and production of these crops are presented in Table 1. Diện tích gieo trồng, năng suất và sản xuất các loại cây trồng được trình bày trong bảng 1. Rice occupies around 85 percent of the total area under rice, corn, sweet potato and cassava. Gạo chiếm khoảng 85 phần trăm tổng diện tích lúa, ngô, khoai và sắn.
Data from Statistical Publishing House (Hanoi, 1999) show that the total area under crops was increased by 2,665,000 ha from 1990 to 1998. Số liệu từ Cục Thống kê Nhà xuất bản (Hà Nội, 1999) cho thấy tổng diện tích cây trồng được 2.665.000 ha, tăng 1.990-1998. The increase of food crop area was the lowest (20.1 percent). Sự gia tăng diện tích cây lương thực là thấp nhất (20,1 phần trăm). The perennial industrial crop area was the highest (83.4 percent). Các cây công nghiệp lâu năm diện tích là cao nhất (83,4 phần trăm). Vegetables, annual industrial crops and fruit crops, increased by 50 percent as compared to the extents of 1990. Rau quả, cây công nghiệp hàng năm và cây ăn quả, tăng 50 phần trăm so với mức độ của năm 1990. Diversification on rice land has decreased, especially in the Mekong Delta, because of the fluctuation of prices of upland crop products grown in rotation with rice or through diversification of rice land. Đa dạng hóa trên đất lúa đã giảm, đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long, vì những biến động của giá các sản phẩm cây trồng ở vùng cao phát triển trong vòng quay với cơm hoặc thông qua đa dạng hóa đất trồng lúa. Farmers have frequently met with risks and uncertainty in prices. Nông dân thường xuyên gặp rủi ro và không chắc chắn về giá. In the Mekong Delta non-rice food crops only contributed 10 percent to food production. Ở đồng bằng sông Cửu Long trồng cây lương thực lúa gạo không chỉ đóng góp 10 phần trăm để sản xuất lương thực.
2.2 Economic Scenario of the Agricultural Sector 2.2 Kịch bản của ngành nông nghiệp
Crops, fishery and forestry contributed to the national GDP in 1990 to the tune of 40.7 percent, which decreased to 23.5 percent in 1998, although the net value increased by a big margin. Cây trồng, thủy sản và lâm nghiệp đóng góp vào GDP của cả nước năm 1990 theo giai điệu của 40,7 phần trăm, trong đó giảm xuống còn 23,5 phần trăm trong năm 1998, mặc dù giá trị thực tăng bằng lãi lớn.
In terms of value structure, agriculture shared above 80 percent of the total value from agriculture, fisheries and forestry (1995-1998). Trong cơ cấu giá trị, nông nghiệp được chia sẻ trên 80 phần trăm tổng giá trị từ nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp (1995-1998). In the rural economy, agricultural production accounted for around 80 percent with animal husbandry (17 percent) and services (3 percent) making up the remainder. Trong nền kinh tế nông thôn, sản xuất nông nghiệp chiếm khoảng 80 phần trăm với chăn nuôi (17 phần trăm) và dịch vụ (3 phần trăm) chiếm phần còn lại. The country is trying to increase the proportion of the value structure from animal husbandry and services through industrialization and modernization. Các quốc gia đang cố gắng tăng tỷ lệ cơ cấu giá trị từ chăn nuôi và dịch vụ thông qua công nghiệp hoá, hiện đại hóa.
With regard to trade of agricultural products, rice, rubber, coffee, tea, cashew nut, peanut, black pepper and other horticultural commodities are exported. Đối với thương mại nông sản, gạo, cao su, cà phê, chè, hạt điều, lạc, hạt tiêu đen và các hàng hóa được xuất khẩu rau quả khác. Agricultural products imported are cotton, edible oil, milk and tobacco. Sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu bông, dầu ăn, sữa và thuốc lá. Major crops for export are shown in Table 2. cây trồng chủ yếu để xuất khẩu được thể hiện trong Bảng 2. In 1999, 4.5 million tonnes of milled rice were exported from Viet Nam, which became the second largest rice exporter, after Thailand. Năm 1999, 4,5 triệu tấn gạo được xuất khẩu từ Việt Nam, trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai, sau Thái Lan.
Table 1. Bảng 1. Cultivated Area, Yield and Production of the Major Crops Diện tích gieo trồng, năng suất và sản xuất của các cây trồng chính
Crop Cắt
Area (1000 ha) Diện tích (1000 ha)
Production (1000 tonnes) Sản xuất (1000 tấn)
Yield (quintal/ha) Năng suất (tạ / ha)
Paddy rice Lúa gạo
7,362.4 7,362.4
29,141.7 29,141.7
39.6 39.6
Corn Ngô
649.7 649.7
1,612.0 1,612.0
24.8 24.8
Sweet potato Khoai tây ngọt
254.9 254.9
1,517.3 1,517.3
59.5 59.5
Cassava Sắn
231.6 231.6
1,783.4 1,783.4
77.0 77.0
Vegetables Rau
401.4 401.4
5,150.0 5,150.0
128.3 128.3
Beans Đậu
221.5 221.5
144.1 144.1
6.5 6.5
Cotton Bông
20.2 20.2
20.7 20.7
10.2 10.2
Jute, kanef Đay, kanef
8.7 8.7
18.6 18.6
21.3 21.3
Rush Rush
11.0 11.0
67.0 67.0
60.9 60.9
Sugar cane Đường mía
283.0 283.0
13,843.5 13,843.5
489.2 489.2
Peanut Đậu phộng
269.4 269.4
386.0 386.0
14.3 14.3
Soybean Đậu tương
127.8 127.8
141.3 141.3
11.1 11.1
Tobacco Thuốc lá
31.2 31.2
31.7 31.7
10.2 10.2
Coffee Cà phê
370,602 370,602
409.3 409.3
- -
Tea Trà
79,180 79,180
229,540 229,540
- -
Rubber Cao su
389,778 389,778
199,733 199,733
- -
Coconut Dừa
142,504 142,504
105,450 105,450
- -
Cash crops Tiền cây trồng
196,003 196,003
53,251 53,251
- -
Fruit crops Cây ăn quả
438.4 438.4
- -
- -
Source: Statistical Publishing House, Hanoi, 1999. Nguồn: Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, 1999.
Table 2. Bảng 2. Main Crops for Export (thousand tonnes) Cây trồng chính cho xuất khẩu (nghìn tấn)
Crop Cắt
1990 1990
1995 1995
1996 1996
1997 1997
1998 1998
Milled Rice Xay gạo
1.624 1.624
1.998 1.998
3.003 3.003
3.553 3.553
3.800 3.800
Tea Trà
16.1 16.1
18.8 18.8
20.8 20.8
32.2 32.2
34.0 34.0
Coffee Cà phê
89.6 89.6
248.1 248.1
283.7 283.7
389.3 389.3
379.0 379.0
Rubber Cao su
75.9 75.9
138.1 138.1
194.5 194.5
194.5 194.5
185.0 185.0
Peanut Đậu phộng
70.7 70.7
111.0 111.0
127.0 127.0
83.0 83.0
87.0 87.0
Cashew nut Hạt điều
24.7 24.7
99.0 99.0
16.5 16.5
33.3 33.3
30.0 30.0
Black pepper Tiêu đen
9.0 9.0
17.9 17.9
25.3 25.3
23.0 23.0
23.0 23.0
Source: Statistical Publishing House, Hanoi, 1999. Nguồn: Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, 1999.
3. 3. PATTERNS OF CROP DIVERSIFICATION Đa dạng hoá cây trồng của MÂU
3.1 Crop Diversification in Rice Land 3,1 cây trồng đa dạng hóa trong đất lúa
Rice is cultivated mainly in the Red River and Mekong River deltas. Lúa được trồng chủ yếu trên sông Hồng và đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. It is difficult to practice crop diversification in the rainy season in both river basins. Đó là khó khăn để thực hành đa dạng hóa cây trồng trong mùa mưa tại các lưu vực sông cả hai. From November to May or June, upland crop(s) can be grown in rotation with rice if farmers have the capacity to invest on inputs and can get net returns from such cropping patterns. Từ Tháng Mười Một-Tháng Năm hoặc tháng Sáu, vùng cao cây trồng (s) có thể trồng luân canh với lúa nếu nông dân có khả năng đầu tư vào đầu vào và có thể được trả về lưới từ các mô hình như trồng trọt. Upland crops in rotation with 2 rice crops are considered as “sub-crop(s)”, for which farmers need not pay taxes. cây trồng miền núi trong vòng quay với 2 vụ lúa được coi là "cắt-sub (s)", mà nông dân không cần phải nộp thuế.
In the Red River Delta, farmers have experience in growing an upland crop between two rice crops. Ở đồng bằng sông Hồng, nông dân có kinh nghiệm trong phát triển một cây trồng ở vùng cao giữa hai vụ lúa. Spring rice is harvested in June and early 'Mua' rice crop is harvested at the beginning of November. lúa xuân được thu hoạch vào tháng sáu và vụ lúa đầu 'Mua' được thu hoạch vào đầu tháng mười một. The possible upland crops to follow in this cropping pattern are potato, vegetables, beans etc., or at the end of October it could be corn, sweet potato or soybean. Các cây trồng cạn có thể đi theo mô hình này thu hoạch được củ khoai tây, rau, đậu vv, hoặc vào cuối tháng mười nó có thể là ngô, khoai lang hoặc đậu tương. They are sown immediately after harvesting rice to avoid low temperature in winter. Chúng được gieo ngay sau khi thu hoạch lúa để tránh nhiệt độ thấp vào mùa đông. Short duration and non-photosensitive rice varieties are chosen for the early Mua rice crop. Thời gian ngắn và các giống gạo non-quang được lựa chọn cho các vụ lúa Mùa sớm. When necessary, crop seedlings for each hill are prepared by sowing seed in separate boxed seedbeds made of leaves or plastic. Khi cần thiết, giống cây trồng cho từng ngọn đồi được chuẩn bị bởi hạt giống gieo trong seedbeds riêng đóng hộp làm bằng lá hoặc nhựa. Sometimes farmers put seedlings of the upland crop in rice fields about 10 days before harvesting the rice crop. Đôi khi người nông dân đưa cây giống của cây trồng vùng cao trong ruộng lúa khoảng 10 ngày trước khi thu hoạch vụ lúa. Such cropping systems (rice-rice-upland crop) are practiced on hundreds of thousands of hectares in the North, including the Red River Delta. hệ thống như vậy cây trồng (lúa-gạo-miền núi vụ) được thực hành trên hàng trăm ngàn ha ở miền Bắc, bao gồm cả đồng bằng sông Hồng. Farmers can get more cash from the upland crops, especially by growing temperate vegetables such as cabbage, cauliflower and potato which can yield 15-20 tonnes/hectare. Nông dân có thể nhận được tiền nhiều hơn từ các cây trồng cạn, đặc biệt là trồng rau ôn đới như súp lơ, cải bắp và khoai tây có năng suất 15-20 tấn / ha. There is a residual effect from the upland crop for the subsequent spring rice crop which includes minimizing land preparation and weed control costs, and spending less on fertilizer. Có một hiệu còn sót lại từ các cây trồng ở vùng cao cho các vụ lúa tiếp theo mùa xuân trong đó bao gồm giảm thiểu chi phí chuẩn bị đất đai và kiểm soát cỏ dại, và chi tiêu ít hơn vào phân bón.
In the Mekong delta, there is no problem of low temperatures. Tại đồng bằng sông Cửu Long, không có vấn đề của nhiệt độ thấp. Farmers have grown many upland crops in rotation with rice, except crops of temperate origin such as cauliflower. Nông dân trồng nhiều loại cây trồng ở vùng cao trong vòng quay với gạo, ngoại trừ cây trồng có nguồn gốc ôn đới như súp lơ. Farmers grow winter-spring rice from November to February, then follow up with an upland crop before summer-autumn rice. Nông dân trồng lúa đông xuân từ tháng mười một-Tháng Hai, sau đó theo dõi với một cây trồng ở vùng cao trước khi lúa hè thu. It is interesting to note that in Longxuyen quadrangle, peanut has been grown on heavy soils (60 percent clay) on thousands of hectares, which can yield 3-4 tonnes/hectare. Thật thú vị khi lưu ý rằng trong Longxuyen tứ giác, lạc đã được trồng trên đất nặng (60 phần trăm đất sét) trên hàng ngàn ha, trong đó có thể năng suất 3-4 tấn / ha. The soils in this region are perhaps high in organic matter (5-6 percent) and the difference of diurnal day/night temperature is high (6-10°C). Các loại đất trong khu vực này có lẽ là cao trong chất hữu cơ (5-6 phần trăm) và sự khác biệt trong ngày ngày đêm / nhiệt độ tối cao (6-10 ° C). In terms of residues for the next rice crop, groundnut and vegetable soybean (65 days) are considered the best. Về dư lượng cho các vụ lúa tiếp theo, lạc và đậu tương rau (65 ngày) được coi là tốt nhất. Generally, no tillage is applied for upland crops. Nói chung, canh tác không được áp dụng cho cây trồng cạn. After burning rice straw, farmers make planting holes and place the seed. Sau khi đốt rơm rạ, nông dân thực hiện trồng lỗ và để các hạt giống. One of the problems of crop intensification for crop diversification on rice land is damage from floods in the rainy season. Một trong những vấn đề về thâm canh cây trồng để đa dạng hóa cây trồng trên đất lúa là thiệt hại do lũ lụt trong mùa mưa. Floods occur from the middle of August and recede in November. Lũ lụt xảy ra từ giữa tháng Tám và rút trong tháng mười một. Farmers are attempting to experiment with new technologies to overcome such constraints, for example, by using rice varieties with a duration below 90 days, or to apply a method of water seeding for the winter-spring rice crop in order to shorten the duration of the crop in the field. Nông dân đang cố gắng thử nghiệm với công nghệ mới để vượt qua khó khăn như vậy, ví dụ, bằng cách sử dụng các giống lúa có thời hạn dưới 90 ngày, hoặc để áp dụng một phương pháp của nước giống cho vụ lúa đông xuân để rút ngắn thời hạn của cây trồng trong lĩnh vực này.
In the 1960's and 1970's, Azolla was cultivated on a large scale in about 0.5 million hectares in the north, especially in the Red River Delta. Azolla could replace 30-50 percent of N fertilizer for winter-spring or spring rice crop, but this practice has since been abandoned. Trong những năm 1960 và năm 1970, Azolla đã được trồng trên quy mô lớn trong khoảng 0,5 triệu ha ở phía bắc, đặc biệt là ở đồng bằng sông Hồng Azolla. Có thể thay thế 30-50 phần trăm của N phân bón cho mùa xuân-mùa đông hay lúa mùa xuân, nhưng điều này thực hành đã bị bỏ rơi. The reason is that Azolla cultivation requires a lot of labour with very precise conditions in the winter season and farmers had to spray insecticides and apply phosphorous fertilizer every 5 days. Lý do là Azolla canh tác đòi hỏi nhiều lao động với điều kiện rất chính xác vào mùa đông và nông dân phải phun thuốc trừ sâu và áp dụng phân lân mỗi 5 ngày. They also had to manage water and remove dew to dry Azolla every day when temperature was low (below 15° C), if not, Azolla would die. Họ cũng phải quản lý nước và loại bỏ sương để làm khô Azolla mỗi ngày khi nhiệt độ thấp (dưới 15 ° C), nếu không, Azolla sẽ chết. Leguminous crops such as groundnut, soybean, mungbean for either cash crop or green manure are feasible cultivation alternatives under these conditions. đậu các loại cây trồng như lạc, đậu tương, đậu xanh cho một trong hai loại cây trồng hoặc phân xanh được trồng thay thế khả thi trong điều kiện này. These leguminous crops can be grown in rotation with rice or intercropped with corn as well. Những cây họ đậu có thể trồng luân canh với lúa hoặc trồng xen với ngô là tốt. Data from production experiments show that vegetable soybean (65 days for green soybean, 90 days for soybean seed) and peanut are the best for the above purpose, grown either as a cash crop or for green manure. Dữ liệu từ các thí nghiệm cho thấy sản xuất rau đậu tương (65 ngày đối với đậu xanh, 90 ngày đối với giống đậu tương) và đậu phộng là tốt nhất cho các mục đích trên, phát triển, hoặc như là một loại cây trồng hoặc phân xanh. Yield of the following rice crop can be increased by 20-30 percent, or it can decrease N requirement by 30-40 kg/ha. Năng suất của vụ lúa sau đây có thể được tăng lên từ 20-30 phần trăm, hoặc nó có thể làm giảm N yêu cầu của 30-40 kg / ha. When grown as an intercrop with corn, spacing of 80 cm × 25 cm should be replaced by spacing of 120 cm × (25 × 40 double lines), as by these configurations the corn population will have the same plant density of 50,000 plants/hectare, which gives the same yield. Khi trồng làm xen với ngô, khoảng cách là 80 cm × 25 cm nên được thay thế bằng khoảng cách của 120 × cm (25 × 40 đôi dòng), là bởi những cấu hình dân số bắp sẽ có mật độ cây trồng cùng một từ 50.000 cây / ha , cho năng suất tương tự. Three lines with 40 × 20 cm of leguminous crop can be grown between two lines of corn with a spacing of 120 cm. Ba dòng với 40 × 20 cm của cây họ đậu có thể được trồng giữa hai dòng bắp với một khoảng cách là 120 cm.
3.2 Crop Diversification on Sloping Land 3,2 cây trồng đa dạng hóa trên đất dốc
The movement of soil, water and nutrients is the major problem on sloping land. Sự chuyển động của nước, đất và chất dinh dưỡng là vấn đề lớn trên đất dốc. For example, the Red River Basin is located on a split topography with steep slopes measuring 19-37 percent on the average and the Red River, therefore, annually loads 137 billion cusecs of water with a substantial amount of soil and nutrients, leading dramatically to erosion and rapid degradation of soils. Ví dụ, lưu vực sông Hồng nằm trên một địa hình chia với các sườn dốc đo 19-37 phần trăm trên trung bình và sông Hồng, do đó, hàng năm tải 137.000.000.000 cusecs nước với một khối lượng đất và chất dinh dưỡng, dẫn đáng kể cho xói mòn và suy thoái nhanh chóng của đất. Serious deforestation in the past for agriculture development reduced forest cover to 28 percent, but in recent years (1999) it has increased to 33 percent by using different measures. Phá rừng nghiêm trọng trong quá khứ để phát triển nông nghiệp giảm độ che phủ rừng lên 28 phần trăm, nhưng trong những năm gần đây (1999) nó đã tăng lên đến 33 phần trăm bằng cách sử dụng các biện pháp khác nhau.
According to the results of surveys of the National Institute for Soils and Fertilizer (1998), in the North the crop yields have decreased from year to year after clearing forest for crop cultivation. Theo kết quả điều tra của Viện Quốc gia về đất và phân bón (1998), ở miền Bắc các sản lượng cây trồng đã giảm từ năm này sang năm sau khi thanh toán bù trừ lâm nghiệp để trồng trọt. Some of the results are given below: Một số kết quả được đưa ra dưới đây:
Crop Yields after the Third Year of Shifting Cultivation (kg/ha) Năng suất cây trồng sau năm thứ ba của Du canh (kg / ha)
Crop Cắt
First Year Năm đầu tiên
Second Year Năm thứ hai
Third Year Năm thứ ba
Upland Rice Vùng cao gạo
1,300 1,300
700 700
400 400
Corn Ngô
2,500 2,500
1,500 1,500
600 600
Cassava Sắn
12,000 12,000
8,000 8,000
5,000 5,000

Depletion of the Organic Matter (0-30 cm depth) after Forest Cleaning Sự suy giảm của các vấn đề hữu cơ (0-30 cm chiều sâu) sau khi làm sạch rừng

Cultivation Cycle Mùa trồng trọt
Organic Matter (%) Vật chất hữu cơ (%)
First year after forest cleaning Năm đầu tiên sau khi làm sạch rừng
3.5 3.5
After 5 years of tea cultivation Sau 5 năm trồng chè
2.5 2.5
After 5 years of cassava cultivation Sau 5 năm trồng sắn
0.9 0.9

Human activities under severe population pressure and poverty conditions often neglect erosion control measures on cultivated sloping land, although the best control measures are to keep a forest cover or re-forest, or to plant perennial industrial or fruit crops. Nhân hoạt động dưới áp lực dân số nghiêm trọng và điều kiện nghèo đói thường xuyên bỏ bê biện pháp kiểm soát xói mòn trên đất dốc trồng, mặc dù các biện pháp kiểm soát tốt nhất là để giữ một diện tích rừng hoặc tái rừng, hoặc để trồng cây công nghiệp lâu năm hoặc trái cây. In this situation, methods of farming activities are recommended such as planting crops on the contour, in combination with agro-forestry and intercropping. Trong trường hợp này, phương pháp hoạt động nông nghiệp được khuyên dùng như trồng cây trên đường đồng mức, trong kết hợp với các ngành nông lâm nghiệp và trồng xen.

Leguminous plants such as Sesbania cannabina, Crotalaria strata, Cassia tora, Vigna indica, Tephrosia candida, Leucaena glauca and Medicago hispida, are used on sloping land either for soil loss reduction or green manure. cây đậu như Sesbania cannabina, Crotalaria tầng lớp nhân dân, Tora Cassia, indica Vigna, Tephrosia candida, Leucaena glaucahispida Medicago, được sử dụng trên đất dốc, hoặc giảm mất đất hoặc phân xanh. Cropping patterns of cassava with intercropped peanut and Tephrosia candida as hedgerows, or hedgerow tea culture on the contour with mulching using rice straw can reduce soil loss by 60 percent or 80 percent, respectively, as compared to traditional cassava monoculture. mô hình cây trồng sắn xen với đậu phộng và candida Tephrosia như hàng rào, hoặc văn hóa trà hàng rào trên đường đồng mức với lớp phủ rơm bằng cách sử dụng có thể làm giảm mất đất của 60 phần trăm hay 80 phần trăm, tương ứng, so với độc canh sắn truyền thống.
4. 4. EFFECT OF CROP DIVERSIFICATION HIỆU QUẢ CỦA Đa dạng hoá cây trồng
4.1 Food and Nutrition Security 4,1 thực phẩm và an ninh dinh dưỡng
Products from crop diversification can be used for food and nutrition security. Đa dạng hóa sản phẩm từ cây trồng có thể được sử dụng cho thực phẩm và dinh dưỡng an ninh. According to surveyed data in recent years milled rice use per capita decreased by about 1-2 kg/month; whereas there is an increased consumption of other products from agriculture (vegetable, fruits, sesame, peanut, mungbean, chicken, egg, pork, etc.) and from fisheries (fish, shrimp, crab) as a result of diversification of agricultural systems. Theo số liệu khảo sát trong những năm gần đây sử dụng gạo bình quân đầu người giảm từ 1-2 kg / tháng, trong khi có một tiêu thụ gia tăng của các sản phẩm khác từ nông nghiệp (mè rau hoa quả,,, lạc, đậu xanh, thịt gà, trứng, thịt lợn, vv) và từ thủy sản (cá, tôm, cua) là kết quả của sự đa dạng hóa các hệ thống nông nghiệp.
Data from surveys in Ho Chi Minh City in 1993 and 1996 showed that per capita/month consumption of milled rice decreased from 10.3 kg to 7.8 kg; whereas meat, fish, and egg consumption increased from 1.44 kg to 1.7 kg, 1.8 kg to 2.2 kg and 7 to 8.7, respectively. Dữ liệu từ cuộc khảo sát tại TP Hồ Chí Minh vào năm 1993 và 1996 cho thấy bình quân đầu người / tháng tiêu thụ gạo giảm từ 10,3 kg đến 7,8 kg, trong khi thịt, cá, trứng và tiêu dùng tăng từ 1,44 kg đến 1,7 kg, 1,8 kg đến 2,2 kg và 7-8,7, tương ứng. There is evidence of an increased consumption of fruits and vegetables. Có bằng chứng của một tiêu thụ tăng lên của trái cây và rau quả. It is also evident that the volume of milled rice exported from Viet Nam is increasing from year to year. Nó cũng là bằng chứng cho thấy khối lượng gạo xuất khẩu từ Việt Nam đang gia tăng từ năm này sang năm khác. This is not only because of rice production increases, but also the improved eating pattern has contributed to this, since rice per capita consumption has decreased. Điều này không chỉ vì gia tăng sản xuất lúa gạo, mà còn là mô hình ăn uống cải thiện đã góp phần vào điều này, kể từ khi tiêu thụ gạo trên đầu người đã giảm.
4.2 Judicious Use of Land, Water and Other Resources for Income Growth, Poverty Alleviation and Employment 4,2 cách hợp lý sử dụng đất, nước và tài nguyên khác cho tăng trưởng thu nhập, giảm nghèo và việc làm
Farming systems (popularly known as 'VAC') have become a popular movement throughout the country, led by the National and Provincial Horticulturist Associations, and supported strongly by the government. hệ thống canh tác (thường được gọi là 'VAC') đã trở thành một phong trào phổ biến trong cả nước, dẫn đầu bởi các quốc gia và địa người làm vườn hiệp hội, và hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ. VAC can be considered as an economical and ecologically stable system within the framework of small farming households amounting to 13 million. VAC có thể được coi như một hệ thống kinh tế và sinh thái ổn định trong khuôn khổ của các hộ nuôi nhỏ chiếm tới 13 triệu USD. Farmers are able to diversify not only crops, but also fisheries and forestry as well. Nông dân có thể đa dạng hóa các loại cây trồng không chỉ, nhưng cũng thuỷ sản và lâm nghiệp là tốt. From the original idea of 'VAC', there are several variations to the concept according to different situations and conditions, such as biogas production, field crops husbandry, agriculture, cropping hilly areas, agro-forestry, etc. There are many farmers growing traditional pesticide-free vegetables such as Moringa oleifera lamk., Basella rubra L., Telosma cordata Merr. and traditional medicinal plants for the “green medicine box”, such as barleria lupulina for healing toothache, and Paederia lanuginose Wall for healing abdominal pains, as well as organically grown vegetables. Từ ý tưởng ban đầu của "VAC", có một số biến thể của khái niệm này theo tình huống khác nhau và điều kiện, chẳng hạn như khí sinh học sản xuất, lĩnh vực chăn nuôi, cây trồng, nông nghiệp, thu hoạch các vùng đồi núi, nông lâm nghiệp, vv Có nhiều nông dân trồng truyền thống miễn phí thuốc trừ sâu các loại rau như Moringa oleifera lamk., Basella rubra L., Telosma cordata Merr. và cây thuốc truyền thống cho các "hộp thuốc màu xanh", chẳng hạn như lupulina barleria để chữa bệnh đau răng, và Paederia lanuginose Wall để chữa bệnh đau bụng, như là cũng như trồng rau hữu cơ. Hence, these are clean vegetables and clean herbal medicines, devoid of any fertilizer or pesticides in their culture. Do đó, đây là những loại rau sạch và loại thuốc thảo dược sạch sẽ, không có các bất kỳ phân bón hay thuốc trừ sâu trong văn hóa của họ.
Farmers in the Mekong Delta exploit the favourable conditions for practicing crop diversification. Nông dân ở Đồng bằng sông Cửu Long khai thác các điều kiện thuận lợi để thực hành đa dạng hóa cây trồng. Because of the experience of flooding in the rainy season every year and drought condition in the dry season, farmers dig small canals around their fields, and make dikes to prevent submergence of farms. Bởi vì các kinh nghiệm của lũ lụt vào mùa mưa mỗi năm và tình trạng hạn hán trong mùa khô, nông dân đào kênh rạch nhỏ xung quanh lĩnh vực của họ, và làm đê để ngăn ngừa ngập nước của trang trại. Ditches and dikes also help to keep water when flood waters recede. Mương, đê cũng giúp đỡ để giữ nước khi nước lũ rút. There are drainage pipes through these dikes to take water with silt and aquatic fauna and to wash away acid from decomposing organic matter when necessary. Có đường ống thoát nước thông qua các tuyến đê để lấy nước với hệ động vật phù sa và thủy sản và để rửa sạch acid từ phân hủy chất hữu cơ khi cần thiết. Framers call such a system 'Vuong'. Soạn thảo Hiến gọi như một hệ thống "Vương". On the dike they plant many crops, feed fish and/or shrimp in canals, and grow rice crops in the fields. Trên đê điều, họ trồng nhiều loại cây trồng, cá, thức ăn và / hoặc tôm ở các kênh rạch, và phát triển cây lúa trong các lĩnh vực. Before the arrival of floods, they harvest the rice and fish, and when floods recede, fish colonize the canals once again as the next rice crop is planted. Trước sự xuất hiện của lũ lụt, họ thu hoạch lúa và cá, và khi lũ rút, cá xâm chiếm kênh rạch một lần nữa như là vụ lúa tiếp theo là trồng. Farmers can, and have to minimize chemical usage to protect the fish/shrimp in canals and the poultry and pigs living on the dikes. Nông dân có thể, và có để giảm thiểu việc sử dụng hóa chất để bảo vệ cá / tôm ở các kênh rạch, gia cầm và lợn sống trên đê.
There are some advanced techniques used for increasing rice production, decreasing water use and other material inputs, and making appropriate conditions for diversifying crops in rotation with rice, or feeding fish or ducks with insects that inhabit the rice fields. Có một số kỹ thuật tiên tiến được sử dụng để gia tăng sản xuất lúa gạo, giảm sử dụng nước và nguyên liệu đầu vào khác, và tạo điều kiện thích hợp để đa dạng hóa cây trồng luân canh với cơm, hoặc ăn cá hoặc vịt với côn trùng sống trong ruộng lúa. Some of these techniques are described as follows: Một số các kỹ thuật được mô tả như sau:
An Improved Sowing Method for Rice in the Mekong Delta Một phương pháp gieo cải tiến cho gạo ở đồng bằng sông Cửu Long
Out of the 4 million hectares of rice grown, there are more than 3.5 million hectares where they apply the broadcasting method (the rest is transplanted) with a very high seed rate of 200-250 kg or even higher. Trong số 4 triệu ha trồng lúa, có hơn 3,5 triệu ha, nơi họ áp dụng phương pháp phát sóng (phần còn lại là cấy ghép) với tỷ lệ hạt rất cao 200-250 kg hoặc thậm chí cao hơn. These farmers are now using the row-seeding method with the improved IRRI Seeder to replace manual broadcasting. Những nông dân này đang sử dụng phương pháp sạ hàng, với các cải tiến IRRI gieo hạt để thay thế hướng dẫn phát sóng. The results from tens of thousands of hectares in all 12 provinces of the region show that application of the row-seeding method can save at least 100-150 kg rice seed/hectare, making better conditions for feeding fish or ducks in rice fields, decreasing damage by rats and other pests, and with a concomitant paddy yield increase of up to 20 percent. Các kết quả từ hàng chục ngàn ha trong tất cả 12 tỉnh của khu vực cho thấy rằng áp dụng phương pháp sạ hàng, có thể tiết kiệm ít nhất 100-150 kg giống lúa / ha, tạo điều kiện tốt hơn để nuôi cá, vịt trong ruộng lúa, giảm thiệt hại do chuột và sâu bệnh khác, và với mức tăng năng suất lúa đồng thời lên đến 20 phần trăm.
Use of Very Short Duration Rice Varieties to Reduce Rice Crop Duration in the Field Thời lượng sử dụng giống lúa ngắn Rất để giảm lượng cây trồng lúa ở các trường
From 1985, the Cuulong Delta Rice Research Institute (CLRRI) has conducted a breeding programme for rice varieties named 'OMCS', which developed short duration types of less than 90 days. Từ năm 1985, đồng bằng sông Cửu Long Viện nghiên cứu lúa gạo (CLRRI) đã tiến hành một chương trình nhân giống cho các giống lúa có tên là 'OMCS', mà phát triển các loại thời gian ngắn không quá 90 ngày. Many such OMCS varieties have been released on a million hectares, not only in the Mekong Delta, but also in the South Central region, while some of them used in the North are OMCS7 and OMCS96. Nhiều như vậy giống OMCS đã được phát hành trên một triệu ha, không chỉ ở đồng bằng sông Cửu Long, mà còn ở khu vực Nam Trung Bộ, trong khi một số người trong số họ được sử dụng ở miền Bắc là OMCS7 và OMCS96. The results from research and production on a large scale demonstrate that the very short duration rice varieties (80-90 days) can grow and yield normally. Các kết quả từ nghiên cứu và sản xuất trên quy mô lớn chứng minh rằng thời gian rất ngắn giống lúa (80-90 ngày) có thể phát triển và năng suất bình thường. Many of them can yield nearly 7-8 t/ha with high grain quality and resistance to several pests and diseases. Nhiều người trong số họ có thể sản lượng gần 7-8 tấn / ha với chất lượng hạt cao, kháng sâu bệnh nhiều. Although agro-techniques for these varieties are new to farmers, they prefer to use them to escape from floods in the wet season, from drought and saline intrusion in the dry season, and have the advantage of saving more cropping days for other crops, or for crop intensification. Mặc dù nông nghiệp kỹ thuật cho những giống này là mới cho nông dân, họ thích sử dụng chúng để thoát khỏi lũ lụt trong mùa mưa, hạn hán và xâm nhập mặn trong mùa khô, và có lợi thế là tiết kiệm nhiều hơn ngày thu hoạch cho cây trồng khác, hoặc cho cây trồng thâm canh. Attempts are also being made to adopt the seedling broadcasting method from China (preparing seedlings for each hill in plastic plates with small holes). Nỗ lực cũng đang được thực hiện thông qua các phương pháp phát cây giống từ Trung Quốc (chuẩn bị cây giống cho từng ngọn đồi trong tấm nhựa có lỗ nhỏ). Adopting this method and using OMCS varieties, it is possible to shorten the duration of the rice crop in the field by 20-25 days. Thông qua phương pháp này, sử dụng giống OMCS, có thể rút ngắn thời gian của vụ lúa trong lĩnh vực này từ 20-25 ngày.
5. 5. PROBLEMS, CONSTRAINTS AND FUTURE OUTLOOK VẤN ĐỀ, hạn chế và Triển vọng tương lai
In each agro-climatic zone, there are certain physical constraints. Trong từng khu vực khí hậu nông nghiệp, có một số hạn chế về thể chất. Generally, the main constraints in mountainous, hilly, and middle elevation terraces are erosion, drought, temperature, and soil degradation. Nói chung, các khó khăn chính trong ruộng bậc thang cao miền núi, đồi, và trung bình là: xói mòn, hạn hán, nhiệt độ, và suy thoái đất. Typhoons, floods, low temperatures and pests; and floods, drought and pest infestation are the main physical constraints in the North and South delta, respectively. Bão, lũ lụt, nhiệt độ thấp và sâu bệnh; và lũ lụt, hạn hán và sâu bệnh phá hoại là những ràng buộc vật chất chính trong vùng đồng bằng Bắc và Nam, tương ứng. However, socio-economic constraints are considered as the challenges for the whole country. Tuy nhiên, khó khăn kinh tế xã hội được coi là những thách thức cho cả nước. High inputs for crop production and low quality of crop products are the main problems because of low technology levels applied by many farmers. Cao đầu vào cho sản xuất cây trồng và chất lượng thấp của các sản phẩm cây trồng là những vấn đề chính vì mức độ công nghệ thấp được áp dụng bởi nhiều nông dân. Credit, post-harvest technology and lack of proper infrastructure facilities are also constraints for crop diversification for the development of sustainable agriculture. Tín dụng, công nghệ sau thu hoạch và thiếu cơ sở hạ tầng thích hợp cũng khó khăn cho đa dạng hóa cây trồng để phát triển nông nghiệp bền vững.
Viet Nam is trying to overcome the above mentioned constraints for agricultural development as well as for crop diversification, in order to meet the requirements of domestic consumption and trade. Việt Nam đang cố gắng khắc phục những hạn chế nêu trên để phát triển nông nghiệp cũng như đa dạng hóa cây trồng, để đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và thương mại. There are long-term as well as short-term programmes in applying new technologies to improve crop production. Có dài hạn cũng như các chương trình ngắn hạn trong việc áp dụng công nghệ mới để nâng cao sản lượng cây trồng. National programmes for the development of new crop varieties and animal races, as well as biotechnology in agriculture, are being funded by the national government. Chương trình quốc gia cho sự phát triển của giống cây trồng mới và chủng tộc động vật, cũng như công nghệ sinh học trong nông nghiệp, đang được tài trợ bởi chính phủ quốc gia.
Out of 22 agriculture research institutes, there are 15 institutes working directly on crops, 5 institutes serving crop production, irrigation and water management, planning and projecting, and policy formulation. Trong số 22 viện nghiên cứu nông nghiệp, có 15 viện nghiên cứu làm việc trực tiếp trên cây trồng, 5 viện nghiên cứu phục vụ sản xuất cây trồng, thủy lợi và quản lý nước, quy hoạch, dự án, và xây dựng chính sách. They have responsibilities in studying and applying biotechnology, geographic information systems, informatics for planning crop production, breeding new crop varieties, post-harvest and processing, formulating policies for the government, and suggesting development strategies under varying conditions. Họ có trách nhiệm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học, các hệ thống thông tin địa lý, tin học để lập kế hoạch sản xuất cây trồng, chăn nuôi các giống cây trồng mới, sau thu hoạch và chế biến, xây dựng chính sách cho chính phủ, và đề xuất chiến lược phát triển trong điều kiện khác nhau. The mandate of agricultural research institutes is to experiment and explore ways of improving technology for better effectiveness. Nhiệm vụ của các viện nghiên cứu nông nghiệp là để thử nghiệm và khám phá cách của công nghệ cải tiến cho hiệu quả tốt hơn.
Agricultural extension systems are organized for villages, districts and provinces by the central government and are coordinated by the Department of Agricultural Extension. mở rộng các hệ thống nông nghiệp được tổ chức cho các làng, huyện, tỉnh được chính phủ trung ương và được điều phối bởi Bộ Nông nghiệp khuyến nông. There are provincial extension centres for each province, and extension agencies or extension group at district or village level. Có trung tâm khuyến nông tỉnh, mỗi tỉnh, và các cơ quan khuyến nông, nhóm khuyến nông ở cấp huyện, cấp xã. Besides extension agencies, there are other extension organizations or activities of people's associations, companies, institutes and universities. Bên cạnh đó các cơ quan khuyến nông, có những tổ chức khác hoặc gia hạn hoạt động của các hiệp hội của người dân, các công ty, viện, trường đại học. All of them pay more attention to crop production. Tất cả trong số họ chú ý nhiều hơn đến cây trồng sản xuất.
Crop diversification will be given due attention, because of the requirement of improving consumption patterns, as well as for the benefit of all farmers who comprise approximately 80 percent of the population. Đa dạng hóa cây trồng sẽ được quan tâm đúng mức, do yêu cầu của mô hình tiêu thụ cải thiện, cũng như vì lợi ích của tất cả những người nông dân bao gồm khoảng 80 phần trăm dân số. Total calories from food of farmers and the poor are based on rice by 80 percent. Tổng số calo từ thức ăn của nông dân và người nghèo được dựa trên lúa của 80 phần trăm. This dependence should be gradually decreased to 60 percent, replaced by edible oil, vitamins, food rich in protein such as soybean, sesame, fruits, vegetables, peanuts, meat and fish. sự phụ thuộc này nên được dần dần giảm tới 60 phần trăm, thay thế bằng dầu thực vật, vitamin, thực phẩm giàu protein như đậu tương, vừng, hoa quả, rau, thịt, đậu phộng và cá. In terms of trade, total income from different kinds of crop products will be higher and more stable in local as well as in international markets. Về thương mại, tổng thu nhập từ các loại cây trồng khác nhau của các sản phẩm sẽ cao hơn và ổn định tại địa phương cũng như tại các thị trường quốc tế. Finally, strategies for crop diversification have been developed and are available for implementation. Cuối cùng, chiến lược đa dạng hóa cây trồng đã được phát triển và có sẵn để thực hiện.
6. 6. COUNTRY STRATEGY FOR CROP DIVERSIFICATION CHIẾN LƯỢC NƯỚC Đa dạng hoá cây trồng
In the past, when Viet Nam had to import food to meet the need for food security, food production had to be developed at any price, including clearing forest to plant cassava, upland rice, corn etc., on sloping land, resulting in severe erosion. Trong quá khứ, khi Việt Nam phải nhập khẩu lương thực để đáp ứng nhu cầu cho an ninh lương thực, thực phẩm sản xuất đã được phát triển ở bất cứ giá nào, kể cả thanh toán bù trừ rừng để trồng sắn, lúa nương, ngô vv, trên đất dốc, kết quả nghiêm trọng xói mòn. Nowadays, the direction for agricultural development following the current strategy is to develop all aspects of agriculture based on national food security within the limits of resource availability. Ngày nay, các hướng phát triển nông nghiệp theo chiến lược hiện nay là phát triển mọi mặt của nông nghiệp dựa trên an ninh lương thực quốc gia trong giới hạn của nguồn tài nguyên sẵn có. The strategy is also geared to increase within the short-term all sources of food and vegetables, in order to improve quality of consumption patterns and to decrease malnutrition. Chiến lược này cũng hướng tăng trong ngắn hạn tất cả các nguồn thực phẩm và rau quả, để nâng cao chất lượng của mô hình tiêu thụ và giảm suy dinh dưỡng. It is also planned to effectively change the structure of agriculture and the rural economy based on a stable food supply with emphasis on rice production (National Political Publishing House, Hanoi, 1996). Nó cũng là kế hoạch có hiệu quả thay đổi cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn dựa trên một nguồn cung cấp lương thực ổn định với sự nhấn mạnh về sản xuất lúa gạo (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996). Some of the salient policies of this proclamation are given below. Một số các chính sách nổi bật của công bố này được đưa ra dưới đây.
· The State has declared a policy on marketing economics from the end of the 1980's, which enables food and agro-products to be freely circulated between regions in the whole country, and even in the international markets. · Các Nhà nước đã tuyên bố một chính sách về kinh tế thị trường từ cuối những năm 1980, cho phép thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp được tự do lưu thông giữa các vùng trong cả nước, và ngay cả trong các thị trường quốc tế. Farmers and companies are free to choose markets and consumers to derive the best benefits. Nông dân và các công ty được tự do lựa chọn thị trường và người tiêu dùng để lấy được những lợi ích tốt nhất. Such an approach has promoted agricultural development, including a boost for crop diversification, which has helped to provide many commodities to consumers. Như một cách tiếp cận đã thúc đẩy phát triển nông nghiệp, bao gồm một tăng cho sự đa dạng hóa cây trồng, giúp cung cấp nhiều mặt hàng cho người tiêu dùng.
· The State promulgated the Law on agricultural tax with collection level ceiling at 7 percent of the output as against the previously levied 10 percent. · Các nhà nước ban hành Luật thuế nông nghiệp với mức thu trần ở mức 7 phần trăm sản lượng so với trước đó đánh 10 phần trăm. Such tax benefits have encouraged agricultural land use efficiency and ensured equity between organizations, individuals and family householders who are offered land use rights when paying taxes to the government. lợi ích về thuế như vậy đã khuyến khích hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đảm bảo công bằng giữa các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình những người được cung cấp quyền sử dụng đất khi nộp thuế cho chính phủ.
· Apart from the agricultural banking system, there are credit cooperatives and a credit fund for farmers. · Ngoài hệ thống ngân hàng nông nghiệp, có hợp tác xã tín dụng và quỹ tín dụng cho nông dân. These institutions are promoting direct investment for various agricultural development enterprises. Các tổ chức này là thúc đẩy đầu tư trực tiếp cho các doanh nghiệp phát triển nông nghiệp khác nhau. The State has formulated many programmes for financial support to the people in rural areas; special priorities were given to poor farmers and upland inhabitants at low interest. Nhà nước đã xây dựng nhiều chương trình hỗ trợ tài chính cho người dân ở các vùng nông thôn, ưu tiên đặc biệt được trao cho nông dân nghèo và người dân vùng cao vào lãi suất thấp. This policy has strongly promoted the development of the perennial industrial crop area and fruit tree culture, especially greening the barren land upstream of the Red River Basin and others. Chính sách này đã đẩy mạnh việc phát triển diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm và văn hóa cây ăn quả, đặc biệt là phủ xanh đất trống thượng nguồn của lưu vực sông Hồng và những người khác.
7. 7. CONCLUSIONS KẾT LUẬN
· Crop diversification has been practiced in the country since 1989, when Viet Nam became a rice exporter. · Đa dạng hóa cây trồng đã được thực hành trong nước từ năm 1989, khi Việt Nam trở thành một nước xuất khẩu gạo. From 1990 to 1998, the growing area under rice increased by 20 percent; whereas the area under industrial crops increased by 83.4 percent; and annual industrial crops, fruit crops, vegetables and legumes recorded an increase of 50 percent. Từ năm 1990 đến năm 1998, khu vực đang phát triển trồng lúa tăng 20 phần trăm, trong khi diện tích trồng cây công nghiệp tăng 83,4 phần trăm, và cây công nghiệp hàng năm, cây ăn quả, rau và đậu ghi nhận tăng 50 phần trăm.
· There have been a lot of State interventions and policies which support crop diversification and agricultural development in general, such as policy on marketing, on agricultural tax and credit; as well as programmes on poverty alleviation, creating job opportunities, greening the barren land, establishing facilities for transportation of inputs, irrigation and other infrastructure. · Đã có rất nhiều can thiệp của Nhà nước, chính sách hỗ trợ đa dạng hóa cây trồng và phát triển nông nghiệp nói chung, chẳng hạn như chính sách về tiếp thị, về thuế nông nghiệp và tín dụng, cũng như các chương trình xóa đói giảm nghèo, tạo cơ hội việc làm, phủ xanh đất trống, thành lập cơ sở để vận chuyển các đầu vào, thủy lợi và cơ sở hạ tầng khác. The State also helped to re-organize and increase investment for agricultural research institutes as well as improving systems of agricultural extension organizations. Nhà nước cũng đã giúp tổ chức lại và tăng cường đầu tư cho các viện nghiên cứu nông nghiệp cũng như cải thiện hệ thống tổ chức khuyến nông.
· There have been a number of technologies transferred to farmers in order to increase both quantity and quality of crops and improve cropping patterns in the delta regions or in the highlands. · Đã có một số công nghệ được chuyển giao cho nông dân để tăng cả về số lượng và chất lượng của cây trồng và cải thiện các mô hình cây trồng ở các vùng đồng bằng hoặc ở vùng cao nguyên. The results of production strategies show that almost all crops have yielded better, especially rice. Kết quả của chiến lược sản xuất cho thấy rằng hầu như tất cả các loại cây trồng đã đạt được tốt hơn, đặc biệt là gạo. Crop commodities exported from Viet Nam included not only rice, but also other crops. Cây trồng hàng hoá xuất khẩu từ Việt Nam bao gồm không chỉ gạo, mà còn các cây trồng khác. For instance, Viet Nam has become a cashew nut exporter and is ranked third in world commerce; it has also been ranked fifth in world coffee exports, and gained recognition for the export of many other commodities such as tea, rubber, peanut, black pepper, fruits and vegetables. Ví dụ, Việt Nam đã trở thành một hạt điều xuất khẩu và được xếp hạng thứ ba trong thương mại thế giới, nó cũng đã được xếp hạng thứ năm trong xuất khẩu cà phê thế giới, và được công nhận cho xuất khẩu của nhiều mặt hàng khác như chè, cao su, lạc, hạt tiêu đen , trái cây và rau quả.
· The biggest constraints limiting crop diversification in the country are high cost of inputs and low quality of produce because of the use of archaic technologies, often resulting in low benefits. · Các hạn chế lớn nhất hạn chế sự đa dạng hóa cây trồng trong nước có chi phí cao của đầu vào và chất lượng thấp của sản xuất do việc sử dụng các công nghệ cổ xưa, thường dẫn đến lợi ích thấp. It is necessary to invest in research for developing not only improved varieties, but also better agro-techniques that can enhance the potential of varieties. Nó là cần thiết để đầu tư nghiên cứu để phát triển các giống không chỉ cải thiện, mà còn tốt hơn nông nghiệp kỹ thuật có thể nâng cao tiềm năng của giống. Much attention should be paid on techniques that do not require inputs of expensive chemicals. Phần lớn sự chú ý nên được trả về kỹ thuật mà không yêu cầu đầu vào của các hoá chất đắt tiền. Farmers should be encouraged to adopt measures to reduce crop duration, such as growing very short duration rice varieties (80-90 days), and application of the seedling broadcasting method in the Delta regions which can reduce crop duration in rice fields by about 20-25 days. Nông dân cần được khuyến khích áp dụng các biện pháp để giảm thời gian cắt, chẳng hạn như phát triển các giống lúa thời gian rất ngắn (80-90 ngày), và áp dụng phương pháp phát cây giống ở khu vực đồng bằng sông mà có thể làm giảm thời gian cây trồng trong ruộng lúa khoảng 20 - 25 ngày.
· Cultivated and growing area under rice amounts to 4.2 and 7.6 million hectares, which occupies 54 percent and 68 percent of the national crop area, respectively. · Canh tác và khu vực ngày càng tăng theo số lượng gạo lên 4,2 và 7.600.000 ha, chiếm 54 phần trăm và 68 của phần trăm diện tích cây trồng quốc gia, tương ứng. It is necessary to reduce the area under rice for crop diversification in order to enable farmers to get higher incomes and practice sustainable agriculture. Nó là cần thiết để giảm diện tích trồng lúa để đa dạng hóa cây trồng để cho phép nông dân để có được thu nhập cao hơn và thực hành nông nghiệp bền vững. Two main directions should be applied to enhance crop diversification: a) to increase the trade value of crop products by growing more profitable crops and adding value through processing; and b) to educate farmers of the 13 million households in Viet Nam in improving their dietary habits by consuming non-rice food crops rich in protein, oil, vitamins and minerals. Hai hướng chính cần được áp dụng để tăng cường đa dạng hóa cây trồng: a) để tăng giá trị thương mại của các sản phẩm cây trồng bằng cách trồng cây sinh lợi nhiều hơn và tăng thêm giá trị thông qua chế biến; và b) để giáo dục nông dân của 13 triệu hộ gia đình ở Việt Nam trong việc cải thiện chế độ ăn uống của họ thói quen của cây lương thực tiêu thụ lúa không giàu protein, dầu, các vitamin và khoáng chất.


Produced by: Regional Office for Asia and the Pacific Sản xuất: Văn phòng khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Title: Crop Diversification in the Asia-Pacific Region... Tiêu đề: Đa dạng hóa cây trồng trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương ... PDF version Phiên bản PDF

Không có nhận xét nào: